Egzamin praktyczny

W części praktycznej egzaminu państwowego, polegają sprawdzeniu:

1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów (egzamin przeprowadzany na placu manewrowym).
Wykonuje się obowiązkowo dwa zadania na placu manewrowym:
- jazda po łuku do przodu i tyłu,
- ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

2. Umiejętności jazdy w ruchu drogowym (egzamin przeprowadzany na drogach publicznych)

Opis  zadań:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi (jedno i dwujezdniowymi):
  • o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 4. Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c,
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd).
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych,
 6. W przypadku egzaminu kategorii B i B1 wykonanie manewrów:
  • parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy):
   - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
   lub,
  • parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca
   do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem
   - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
   - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
   - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać
   na krawężnik.
  • zawracanie na drodze jedno-jezdniowej – dwukierunkowej
   - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
   - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
   - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 7. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego (dotyczy miast
  z komunikacją tramwajową i posiadających przejazd kolejowy).
 8. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
 9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

 

Podczas egzaminu praktycznego:

W pojeździe egzaminacyjnym, z wyłączeniem kategorii A, A1, B1 mogą przebywać:
a) tylko jedna osoba egzaminowana
b) egzaminator, który ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych, zajmując miejsce obok osoby egzaminowanej lub w pobliżu pojazdu, jeżeli egzamin prowadzony jest na placu manewrowym
c) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie
d) osoby sprawujący w imieniu wojewody nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców
e) tłumacz przysięgły, którego pomoc zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu
f) tłumacz języka migowego, którego pomoc na egzaminie praktycznym zapewnia sobie osoba głuchoniema
g) egzaminator nadzorujący pracę egzaminatorów
h) instruktor prowadzący na wniosek osoby egzaminowanej

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1. wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
2. wynik negatywny z egzaminu praktycznego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
b) nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

1. sposób wykonywania manewrów na drodze
2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
5. dynamikę i kulturę jazdy
6. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.