Egzamin teoretyczny

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno – obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Główne zmiany na egzaminie na prawo jazdy kat. B

Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta. Osoba zdająca otrzymuje wydruk, w którym zapisane są jej dane personalne, a także data i godzina egzaminu, kategoria, o którą się ubiega oraz grupa, w której będzie zdawać egzamin.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

 • Na egzamin osoba zdająca musi mieć przy sobie dowód osobisty umożliwiający identyfikację osoby, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu.
 • Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputera.
 • Każdy zdający zajmuje stanowisko z numerem odpowiadającym jego numerowi na liście (lista wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sali).
 • Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu i określa:
 • - zakres, formę i czas trwania egzaminu,
 • - kryteria oceny egzaminu,
 • - sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 • - informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźbą przerwania   egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

 

NOWE TESTY 2013, obowiązują od 19 stycznia!

EGZAMIN zawiera zestaw 32 losowo wybranych pytań. Podzielonych na dwie kategorie: podstawową i specjalistyczną. Pytaniom zostały przydzielone ,,wagi” tzn. punktacje w zależności od znaczenia pytania

Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt)

Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut

 

 • Obsługa urządzenia komputerowego
 • Odpowiedzi udzielamy poprzez przyciśnięcie klawisza A, B lub C
 • Udzielanie odpowiedzi na pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych oznaczonymi odpowiedziami A,B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych.
 • Następnie przystępujemy do egzaminu próbnego, którego celem jest praktyczne zaznajomienie z urządzeniem komputerowym.
 • Egzamin próbny nie jest oczywiście oceniany, a jego czas trwania nie przekracza 5 minut.
 • Po egzaminie próbnym, rozpoczyna się egzamin teoretyczny właściwy.
 • Czas jego trwania oraz liczba pytań, uzależnione są od kategorii prawa jazdy, o jaką ubiega się kandydat. Np., osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B, otrzymuje do rozwiązania test składający się z 18 pytań, w ciągu 25 minut.
 • Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upływie przysługującego kandydatowi czasu, komputer dokonuje przeliczenia wszystkich udzielonych odpowiedzi.
 • Na ekranie monitora ukaże się informacja o:
  - prawidłowo udzielonych odpowiedziach,
  - błędnie udzielonych odpowiedziach,
  - pozytywnym lub negatywnym wyniku końcowym egzaminu.